Integratiewerker

Voor Participe Delft zijn we op zoek naar een:

Integratiewerker

24- 28 uur per week

 

 

Functie | Integratiewerker

Typering en doel van de functie

Deze functie  heeft tot doel om integratie en welbevinden van migranten in de Delftse samenleving te bevorderen op de volgende punten:

 • Een positieve gezondheid:
  • Actief meedoen te stimuleren door te werken of vrijwilligerswerk te doen in een relevante omgeving gezien de mogelijkheden en talenten.
  • Jongeren kansen helpen te benutten.
  • Kinderen te laten participeren met activiteiten  in hun vrije tijd.
  • Toegang mogelijk te maken tot de Delftse gezondheidszorg,  drempels verlagen en bruggen helpen slaan en borgen, mede met inzet van onze  sleutelpersoon Gezondheid en andere sleutelfiguren uit de doelgroep.
  • Toegang tot informele en formele ondersteuning te bevorderen (denk aan budgetondersteuning of een maatje of DvE, Werkse! en Delft Support).
    
 • Bewustzijn van de Nederlandse taal en cultuur en daarbij behorende gedragsnormen (denk aan bevorderen van kennis over grondrechten onder migranten).
   
 • Contacten helpen bevorderen (individueel en collectief) tussen migranten en autochtone Delftenaren.

Uiteraard is van belang  dat integratie vorm krijgt met behoud van de persoonlijke identiteit van migranten: vanuit daar kan de integratiewerker pas goede ingangen vinden bij migranten.

Hoe doen we dat:

 • We werken vraaggericht.
 • We leggen contacten met inwoners en/of hulpvragers en achterhalen, inventariseren en analyseren hun vragen, problemen, behoeften, ideeën, talenten en ambities.
 • We onderzoeken met de bewoners welke mogelijkheden zij hebben om mee te doen in de Delftse samenleving.
 • We stimuleren inwoners en bieden hen ondersteuning door het verstrekken van advies en informatie tijdens voorlichtingsbijeenkomsten.

De integratiewerker werkt nauw samen met de sleutelpersoon Gezondheid. Zij vormt als ervaringsdeskundige een brug tussen status­ houders en de hulpverlening.

De integratiewerker maakt dit alles mogelijk door:

 • Een aantal interventies te plegen en initiatieven te starten die bovenstaande individueel en collectief mogelijk maken. Dit kan door middel van bestaande en nog te ontwikkelen methodieken.
 • Gebruik te maken van een breed netwerk van partners zoals huisartsen, maatschappelijk werkers, mantelzorgers, informele organisaties (o.a. Delftse Buur, Welkom in Delft etc.) en organisaties op het terrein van zorg, welzijn, sport, onderwijs, etc.

verzorgt Rapportage en evaluatie

 • Verzamelt de gegevens die nodig zijn in het kader van registratie.
 • Registreert resultaten en effecten van de activiteiten.
 • Stelt rapportages op met betrekking tot de voortgang van de activiteiten en projecten.
 • Evalueert activiteiten en projecten, en doet op basis hiervan voorstellen voor bijstelling of nieuwe projecten en activiteiten.
 • Doet voorstellen ter bijstelling van producten of initiëren van nieuwe producten/projecten.

Beheer

 • Planning en bewaking planning activiteiten.
 • Beheren kleine budgetten om activiteiten te kunnen organiseren. 
 • Bijhouden administratie ten behoeve van in- en externe verantwoording.
 • Urenregistratie incl. bewaking uren sleutelpersoon.

Profiel

Kennis en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van de sociale kaart
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematieken
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep

Kerncompetenties

 • Coachingsvaardigheden: personen (sleutelperso(o)n(en) en individueel begeleide migranten en vrijwilligers) motiveren en faciliteren om hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en probleemoplossend vermogen te vergroten. Met als resultaat dat deze personen vaardigheden ontwikkelen, hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zelf keuzes maken en hun eigen netwerk inzetten.
   
 • Overtuigingskracht: is er op gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming van deze anderen m.b.t. dit standpunt te krijgen. Gebruikt hiervoor argumenten waar anderen gevoelig voor zijn en kan weerstanden ombuigen naar voordelen voor het eigen standpunt. Draagt de Nederlandse identiteit zichtbaar uit hetgeen integraal onderdeel uitmaakt van zijn of haar overtuigingskracht.
   
 • Vasthoudendheid: bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting blijven totdat een beoogd doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn.

Overige competenties

 • Analytische vaardigheden: succesvol in het herkennen en oplossen van problemen. Een vraagstelling ontleden tot de kern, verbanden leggen door problemen aan soortgelijke problemen te relateren en conclusies trekken door logisch redeneren.
   
 • Sensitiviteit: voelt de gevoelens en behoeften van anderen aan, reageert op non-verbale signalen van de ander, begrijpt dat het eigen gedrag effect heeft op de ander en maakt dit bespreekbaar.
   
 • Verheldert vragen en behoeften: maakt de daadwerkelijke vraag of behoefte helder. Luistert actief naar de persoon en diens netwerk. Heeft hierbij een open houding, bouwt een vertrouwensrelatie op, geeft ruimte en vraagt door naar verwachtingen, wensen en mogelijkheden.
   
 • Resultaatgericht: richt acties en beslissingen op het realiseren van concrete en haalbare doelen. Is energiek en gedreven om binnen overzienbare termijn resultaten te boeken. Is creatief in het inzetten van beschikbare middelen om een bepaald resultaat te behalen. Zet binnen de gestelde grenzen ongebruikelijke methoden succesvol in.
   
 • Werkt samen en versterkt netwerken: heeft zelf een breed netwerk. Stimuleert en ondersteunt samenwerkingsrelaties tussen personen, professionals, verenigingen, ondernemers en beleidsmakers. Deelt verantwoordelijkheden en taken in samenwerkingsverbanden. Maakt gebruik van expertise van anderen en draagt eigen expertise over.
   
 • Kan zich bewegen, en voelt zich thuis, tussen verschillende werelden en culturen: beweegt zich gemakkelijk in de leefwerelden van migranten, autochtone inwoners, partnerorganisaties en beleidsmakers. Kan in contact met inwoners, professionals en instanties van perspectief wisselen en culturen en verschillende leefwerelden bij elkaar brengen.
   
 • Plan- en organisatievaardigheden: Effectief bepalen van doelen en prioriteiten met bijbehorend(e) tijdspad(en). Benodigde acties, mensen, tijd of middelen inzetten om bepaalde doelen te bereiken.
   
 • Digitale vaardigheden: Is vaardig in het gebruik van o.a. MS Office, apps en andere social media.

Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein.  Op dit moment organiseren wij voor 14 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 285 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.
 

Organisatie | Participe Delft

PARTICIPE DELFT

Participe Delft is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Delft voor Elkaar’. Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties. Naast Delft voor Elkaar is het onderdeel ‘Vluchtelingenwerk’ actief binnen Participe Delft. Het team van vluchtelingenwerk bestaat uit vaste medewerkers en vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. Van begeleiding in de asielprocedure tot hulp bij de zelfredzaamheid: zij helpen hen een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland.

Belangrijk kader voor deze nieuwe functie is het gemeentelijk beleidsdocument Iedereen Delftenaar,  ‘Over respectvol samenleven, vrijheid en gelijke kansen’.
 

Aanbod | arbeidsvoorwaarden

Er is sprake van een jaarcontract van 24-28 uur per week met de mogelijkheid van verlenging.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 8 , minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto per maand op fulltime basis.
 

solliciteren | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Voor meer  informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Marjan Lahnstein,  via telefoonnummer 06-81124465.

 

Wij ontvangen jouw motivatiebrief en cv graag voor  21 december 2020, je kunt je sollicitatie e-mailen naar werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 202032. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op donderdag 7 januari 2021. De tweede gespreksrond vindt plaats op 14 januari 2021 in de middag.


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe sollicitanten.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.