Zelfredzaamheid versterken

De opvang van vluchtelingen vraagt internationaal, nationaal, regionaal en lokaal om inzet en oplossingen van de overheid, de maatschappij en zijn inwoners. In opdracht van gemeenten ondersteunt Participe asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, bij het zetten van de eerste stappen op weg naar zelfredzaamheid. Daar ligt onze kracht. Wij zijn zeer ervaren in het maatschappelijk verbinden en het bevorderen van eigen kracht.

Lokale kracht

We gaan uit van en zetten ons in om lokale kracht aan te wenden en te versterken. Lokale netwerken benutten wij zoveel mogelijk. Altijd sluiten wij aan op de voorzieningen en mogelijkheden die er in een stad of streek al zijn. Zo zoeken wij bijvoorbeeld de samenwerking met lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Of organiseren wij een lokaal platform. Ondersteuning verrichten wij vanuit een neutraal standpunt. Dus zonder religieuze of politieke overtuiging. De begeleiding is doorgaans individueel met behulp van vrijwilligers.

 

Voor wie?

Een vluchteling die naar Nederland komt en zich hier registreert wordt toegelaten tot de procedure en komt eerst terecht in de opvang. Dan is hij asielzoeker en gaat de procedure in voor het verkrijgen van een vergunning tot verblijf.

Statushouder

Als uit de procedure blijkt dat hij in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning (eerst voor vijf jaar) dan krijgt hij/zij de status van vergunninghouder. Vanaf dat moment heeft hij recht op reguliere huisvesting in Nederland. Vanuit het rijk heeft iedere gemeente de taak om statushouders te huisvesten. Volgende stap is de statushouder wegwijs te maken in zijn nieuwe woonplaats, procedures en gebruiken te leren.

Wanneer bent u asielzoeker?

Asielzoekers zijn mensen die in eigen land hun leven niet zeker zijn en in een ander land asiel aanvragen. Zolang de overheid nog geen beslissing heeft genomen over hun aanvraag wonen zij in een asielzoekerscentrum. Zij krijgen pas de status van ‘vluchteling’ als de overheid de beslissing heeft genomen om ze als vluchteling toe te laten.

Wanneer bent u vluchteling?

Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. In Nederland kunnen mensen die gevlucht zijn een asielvergunning aanvragen.